Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden voor het gebruik van MemBirds


Artikel 1 - Definities

 1. MemBirds is de website en handelsnaam van MemBirds BV, die zich ten doel stelt het faciliteren een software oplossing voor het aanbieden van online programma's.
 2. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder 'Aanbieder' verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die via zijn eigen leden site Overeenkomsten sluit met Gebruikers
 3. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder 'Gebruiker' verstaan: de natuurlijke persoon en/of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die via de ledensite van de Aanbieder een overeenkomst sluit met deze Aanbieder.
 4. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder 'Overeenkomst' verstaan: de rechtsbetrekking tussen MemBirds en Aanbieder, een en ander in de meest ruime zin.
 5. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder 'Diensten' verstaan: alle door MemBirds in het kader van een Overeenkomst verrichte werkzaamheden, onder andere inhoudende het aanleveren van de software, waaronder tevens begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Aanbieder worden verricht.
 6. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder 'Platform' verstaan: de Website, apps, tools en andere apparaten van MemBirds waarop de Aanbieder overeenkomsten kan sluiten met Gebruikers.
 7. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder 'Ledensite' verstaan: de eigen ledensite binnen het Platform, via welke Gebruikers besloten content kunnen consumeren.
 8. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder 'Website' verstaan: de Website MemBirds.

Artikel 2 - Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Aanbieder en MemBirds gesloten Overeenkomsten waarbij MemBirds Diensten aanbiedt of producten levert.
 2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met MemBirds overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van voorwaarden van de Aanbieder wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 4. Als één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijven de andere bepalingen volledig van toepassing.
 5. Op overeenkomsten tussen Aanbieder en Gebruikers, gesloten via het Platform, zijn de Algemene Voorwaarden voor Gebruikers van toepassing.

Artikel 3 - De Overeenkomst

 1. De Aanbieder kan via de Website een Overeenkomst aangaan met MemBirds. Hiertoe dient de Aanbieder een account aan te maken bij MemBirds. De Overeenkomst komt tot stand door bevestiging hiervan door MemBirds.
 2. Als MemBirds een bevestiging naar Aanbieder stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. MemBirds kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien Aanbieder redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4 - Uitvoering van de Overeenkomst

 1. MemBirds zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
 2. MemBirds heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Bij het inschakelen van derden zal MemBirds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Aanbieder redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Aanbieder overleggen.
 3. De Aanbieder draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan MemBirds aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Aanbieder redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan MemBirds worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan MemBirds zijn verstrekt, heeft MemBirds het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
 4. Aanbieder is zelf verantwoordelijk voor het koppelen van een betalingsprovider aan zijn Ledensite, zodat hij betalingen van Gebruikers kan ontvangen.
 5. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Aanbieder MemBirds hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. MemBirds dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 5 - Wijziging van de Overeenkomst

 1. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen MemBirds en Aanbieder zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.
 2. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van MemBirds op en is voor Aanbieder geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.

Artikel 6 - Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. MemBirds is bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 2. Indien de Aanbieder zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is MemBirds gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Aanbieder, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 3. Beide partijen hebben het recht de Overeenkomst tussentijds op te zeggen. Dit laat echter onverlet de plicht van Aanbieder om te voldoen aan het bepaalde in artikel 11.

Artikel 7 - Betaling

 1. MemBirds ontvangt het overeengekomen maandelijkse of jaarlijkse bedrag van het pakket dat wordt afgenomen door de Aanbieder.
 2. MemBirds heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de opgave van deze kosten te herstellen.
 3. Aanbieder draagt er zorg voor dat MemBirds het overeengekomen bedrag ontvangt, en is aansprakelijk voor enige schade indien hij nalaat hiervoor zorg te dragen.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid

 1. De Aanbieder is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. MemBirds is niet aansprakelijk voor schade, indien Aanbieder onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
 2. MemBirds is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van MemBirds, verleent de Aanbieder de bevoegdheid aan MemBirds om, als een door MemBirds ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Aanbieder te aanvaarden.
 3. MemBirds is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.
 4. MemBirds is geenszins verantwoordelijk of aansprakelijk voor de content die door de Aanbieder op de Ledensite wordt geplaatst. De Aanbieder draagt hiervoor volledige verantwoordelijkheid.
 5. MemBirds is geenszins verantwoordelijk of aansprakelijk voor de nakoming door Gebruikers van overeenkomsten gesloten via het Platform. MemBirds wordt geen partij bij deze overeenkomsten.
 6. MemBirds is niet aansprakelijk voor de bereikbaarheid van het Platform of van een specifieke Ledensite.
 7. MemBirds is niet aansprakelijk voor de betalingen van Gebruikers in het kader van een overeenkomst gesloten via het Platform, of voor schade die voortvloeit uit het niet betalen door een Gebruiker.
 8. MemBirds is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 12.
 9. De Aanbieder vrijwaart MemBirds voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.
 10. MemBirds is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
 11. Indien MemBirds aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Aanbieder is opgelopen, betaald of geleden vanwege een aantoonbaar tekortschieten van MemBirds met betrekking tot haar Diensten.
 12. De aansprakelijkheid van MemBirds is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien MemBirds niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Aanbieder betaalde bedrag.
 13. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van MemBirds.
 14. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 9 - Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan: alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van MemBirds, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt, maar niet uitsluitend verstaan: niet-nakoming van een derde, ziekte of overlijden van personeel van MemBirds zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van MemBirds, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan drie (3) maanden aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden.

Artikel 10 - Garantie

 1. MemBirds biedt geen garanties met betrekking tot haar Diensten en tot het resultaat en/of de opbrengst van Ledensites.

Artikel 11 - Verbodsbepalingen

 1. Het is Aanbieder onder geen enkele omstandigheid toegestaan de Ledensite te kopiëren, na te (laten) bouwen of te gebruiken op enige andere wijze die niet binnen het kader van de Overeenkomst valt.
 2. Aanbieder mag de Ledensite nimmer gebruiken voor doeleinden waarvoor de Ledensite niet bedoeld is.
 3. Aanbieder mag de (betaal)gegevens van Gebruikers verzameld via het Platform nimmer gebruiken voor doeleinden die niet in de Overeenkomst zijn aangegeven. Aanbieder mag tevens geen betalingen innen van Gebruikers met wie via het Platform een Overeenkomst is aangegaan, buiten de Overeenkomst met MemBirds om.
 4. De bepalingen van dit artikel gelden onverminderd wanneer de Overeenkomst reeds beëindigd is, om welke reden dan ook.
 5. In geval een van de bepalingen van dit artikel overtreden wordt door de Aanbieder, heeft MemBirds het recht zijn Ledensite te verwijderen van het Platform, onverlet het recht van MemBirds op schadevergoeding.

Artikel 12 - Vertrouwelijkheid van gegevens

Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. MemBirds kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor de correcte uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 13 - Intellectuele eigendom

 1. MemBirds behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Aanbieder garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan MemBirds van gegevens. Aanbieder zal MemBirds vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.
 3. Alle rechten voor de door MemBirds aangeleverde Ledensite liggen bij MemBirds. Indien Aanbieder op de Ledensite zelf content plaatst, is hij hier zelf voor verantwoordelijk en liggen de rechten hiervoor ook bij hem.

Artikel 14 - Klachtenregeling

Indien Aanbieder een klacht heeft met betrekking tot de Diensten van MemBirds, dient hij deze klacht schriftelijk te zenden aan info@membirds.com.

Artikel 15 - Identiteit van MemBirds

 1. MemBirds is een project van MemBirds BV. MemBirds BV is bij de KvK geregistreerd onder nummer 01124987. MemBirds BV is gevestigd aan Keizersgracht 520H (1017 EK) te Amsterdam.
 2. MemBirds BV is per e-mail te bereiken via info@membirds.com

Artikel 16 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen MemBirds en haar Aanbieder is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen MemBirds en Aanbieder mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Den Haag, zittingsplaats Gouda.